Socjoterapia Marta Giers-Sanecka

Socjoterapia

Socjoterapia

 

    

                   CO TO JEST SOCJOTERAPIA i DLA KOGO?

 

 

Przyjmujemy, że socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną zwykle do  młodzieży w okresie dorastania, zmagającą się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi np.

 • problemy związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej (zachowania agresywne,wrogie, unikające, izolujące się, trudności wejścia w grupę).

 • Lęk i niepewność

 • zachowania ryzykowne ( pierwsze eksperymenty z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi)

 • trudności z koncentracją i uwagą

 • nadmierna emocjonalność

 • nieradzenie sobie z wyzwaniami

 • labilność emocjonalna

Socjoterapia przyjmuje postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Służy korygowaniu i rozwijaniu tych właściwości psychicznych, które są niezbędne w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. 

 

GRUPA JAKO CZYNNIK LECZĄCY

 

W wyniku spotkań w kilkuosobowej grupie odbywa się praca nad poprawą własnego funkcjonowania w relacjach z innymi, nauka określonych umiejętności psychologicznych np.empatii, otwartości na siebie i innych, wyrażania własnych uczuć, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, podejmowania decyzji, asertywności.

Grupa rówieśnicza pełni rolę wsparcia poprzez budowanie więzi opartej o zaufanie , poczucie bezpieczeństwa, autentyczności, wzajemnego szacunku i akceptacji. Jest swoistym buforem do radzenia sobie z napięciami i trudnościami emocjonalnymi.

 

CELE SOCJOTERAPII

 

 • kształtowanie nowych wzorców zachowań

 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

 • rozwijanie umiejętności pełnienia ról społecznych

 • rozwijanie kompetencji wokół twórczego myślenia

 

ROLA SOCJOTERAPEUTY

 

Stwarzanie takich sytuacji, które pomogą uczestnikom uświadomić sobie własne trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany.

 

ROLA SUPERWIZORA

 

Pomimo ścisłej struktury (ram), socjoterapia jest pracą autorską. Socjoterapeuci podążają za dynamiką grupy, jednocześnie w niej będąc. Superwizor pełni rolę „trzeciego oka” , osoby będącej obserwatorem procesu. Powołany, by w sposób zgodny ze sztuką socjoterapeutyczną towarzyszyć w procesie i czuwać nad prawidłowym jego przebiegiem.

 

ROLA RODZICÓW

 

Opiekunowie prawni są w procesie socjoterapii nieodłączną jej częścią. Pomimo nieuczestniczenia bezpośrednio w zajęciach, to od Ich postawy w dużej mierze zależy powodzenie leczenia. Poprzez nieustanne motywowanie dziecka do TRWANIA w procesie, aktywne i szczere komunikowanie trudności podczas leczenia oraz refleksyjne podejmowanie zaleceń prowadzących, dają dużo większe szanse na osiągnięcie tego najważniejszego celu, jakim jest wyzdrowienie i korzystne dla siebie i innych funkcjowanie młodego człowieka wchodzącego w dorosłość.

  JAK WYGLĄDA PRACA?

Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu, w  maksymalnie dwunastoosobowej grupie rówieśniczej przez okres od roku do dwóch lat. W trakcie zajęć zawsze jest obecnych dwóch terapeutów. Grupa ma charakter zamknięty. To znaczy skład od momentu naboru do zakończenia procesu pozostaje niezmienny.  Spotkania trwają 90minut (2x45 minut).